اين محاسبه گر طراحي شده است تا به وسيله ي سه عدد از يک دنباله (که شما بايد آن را وارد کنيد) ، فرمول دنباله را به دست آورد.

توجه داشته باشيد که تنها مي توانيد از دنباله هاي حسابي و هندسي استفاده کنيد. در صورت وارد کردن دنباله هايي که حسابي يا هندسي نيستند و يا حالت تغريبي دارند ، برنامه به شما پيغام خطا مي دهد.

عدد صحيح يا اعشاري وارد کنيد.
اولين عدد:
دومين عدد:
سومين عدد: